Вход Регистрация

Нашите проекти

CyberSecforEurope

Да се ​​проправи път за устойчива екосистема за киберсигурност чрез разработването и пилотното функциониране да осъществим модел на управление на Мрежата за компетентност в киберсигурността.

Още

Law Enforcement Technological Innovation Consolidation: Fighting Online Drug Crimes

Проектът Lion DC има за цел да предостави на правоохранителните агенции в Европа нови умения, методологии и инструменти в борбата срещу трафика на наркотици.

Още

Проект BG05SFOP001-2.009-0084 "Инициатива за повишаване на нивото на киберсигурност в България "

Целта на проекта е да подпомогне изграждането и внедряването на адекватни мерки и политики за киберсигурност и превенция на киберпрестъпленията в публичния и частния сектор чрез активиране на гражданското участие като разработи модели за граждански мониторинг при формиране на политиките за киберсигурност.

Още

Укрепване на европейската мрежа от центрове по компетентност в областта на противодействието на киберпрестъпленията (SENTER)

Проектът цели да обособи европейска мрежа от центрове по компетентност и да подпомогне работата на националните точки, като създаде стратегия за тяхното бъдещо развитие.

Още

Европейска програма за проучване на киберпрестъпленията и кибертероризма (COuRAGE)

Проектът цели да подобри сигурността на гражданите и критичните инфраструктури и да подпомогне работата на разследващите органи чрез създаване на Европейска програма за проучване на киберпрестъпленията и кибертероризма.

Още

Мониторинг и разпознаване на езика на омразата онлайн (MANDOLA)

Целта на проекта е да се повиши информираността на обществото относно разпространението на езика на омразата онлайн и да се стимулират крайните потребители да сигнализират, ако станат свидетели или жертви на използването на такъв.

Още

Правителство и бизнес в противопоставяне на заплахата от компютърни престъпления

Проектът цели да повиши квалификацията на кадрите, работещи в областта на киберсигурността и противодействието на киберпрестъпленията и работещите с чувствителна информация и да повиши интернет културата на потребителите.

Още