Вход Регистрация

Международна академия за обучение по киберразследвания стартира проект “Инициатива за повишаване на нивото на киберсигурност в България” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Сдружение „Международна академия за обучение по киберразследвания“ изпълнява проект “Инициатива за повишаване на нивото на киберсигурност в България” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор BG05SFOP001-2.009 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Целта на проект „Инициатива за повишаване на киберсигурността в България“ е да създаде единен подход като обедини граждани, бизнес и държавни институции за постигане на партньорско управление в сферата на киберсигурността.

Основните дейности по проекта:

Общата стойност на проекта е 89 856,00 лева, от които 76 377.60 лева от Европейския социален фонд и 13 478,40 лева национално съфинансиране.

Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 12 месеца.

МАОК
Уебсайт