Вход Регистрация

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

България разполага с достатъчен ресурс за да поддържа добро ниво на киберсигурност, но не го управлява пълноценно

В рамките на проект BG05SFOP001-2.009-0084 “Инициатива за повишаване на нивото на киберсигурност в България”, Международна академия за обучение по киберразследвания проведе онлайн проучване за нивото на киберсигурност сред граждани, юридически лица с нестопанска цел, бизнес организации и държавната администрация. Анализът на резултатите показва все още ниско ниво на криптиране на данните сред бизнеса и държавната администрация, както и необходимост от провеждане на редовни тестове за външно и вътрешно проникване за идентифициране на уязвимостите и векторите на атака. Установена е необходимост от по-широко внедряване на процес за оценка на риска и управление на процеси по обезпечаване на информационната сигурност.

При идентифициране на бизнес нуждите много от организациите изпитват изключителна трудност да дефинират бизнес целите си, когато става въпрос за информационна сигурност.

Като резултат от проекта е предложен модел за гражданско участие в политиката за превенция на киберзаплахи и киберсигурност, който включва онлайн платформа с препоръки към гражданите, бизнеса и държавната администрация, и предоставя широк набор от информация до всички заинтересовани групи.

Този модел е реализиран чрез създаване на онлайн платформа с три основни направления - актуална информация за киберзаплахи и тенденции, базова оценка на нивото на киберсигурност за граждани и фирми, реализирана чрез актуални, въпросници и общи препоръки за повишаване на нивото на информационна сигурност.

Онлайн платформата може да намерите чрез интернет страницата на Международна академия за обучение по киберразследвания https://e-crimeacademy.com.