Вход Регистрация

ПОКАНА ДО МЕДИИТЕ

На 19 декември 2019 г. от 10 часа, в Национален пресклуб БТА, гр. София, представители на Сдружение „Международна академия за обучение по киберразследвания“ (МАОК) ще представят резултатите от проект BG05SFOP001-2.009-0084 “Инициатива за повишаване на нивото на киберсигурност в България” и ще демонстрират изработена в рамките на проекта интерактивна онлайн платформа за граждански мониторинг и участие в политиката за превенция на киберзаплахи и подобряване нивото на киберсигурност.

Ще бъдат представени резултатите от проведени проучвания сред граждани, юридически лица с нестопанска цел, бизнес организации и държавната администрация, както и изведените от експерти препоръки за повишаване на нивото на киберсигурност сред тези целеви групи.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Участници:
Албена Спасова – Председател на УС на МАОК
Борислав Сестримски и Любомир Тулев – експерти по киберсигурност.