Вход Регистрация

МОДЕЛ ЗА ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ В ПОЛИТИКАТА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА КИБЕРЗАПЛАХИ И ПОДОБРЯВАНЕ НИВОТО НА КИБЕРСИГУРНОСТ

В изпълнение на проект BG05SFOP001-2.009-0084 “Инициатива за повишаване на нивото на киберсигурност в България”, Международна академия за обучение по киберразследвания изготви предложение за модел за гражданско участие в политиката за превенция на киберзаплахи и подобряване нивото на киберсигурност. Моделът следва да създава условия и предпоставки за по-широко и ефективно включване на гражданите и организациите в процеса на изработването, обсъждането и приемането на решения и политики в областта превенцията на киберзаплахите и подобряване нивото на киберсигурността.

Документът е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.

Гражданско участие в политиката за превенция на киберзаплахи и подобряване нивото на киберсигурност