Вход Регистрация

Международна академия за обучение по киберразследвания представи резултатите от проведено проучване за нивото на киберсигурност сред граждани, юридически лица с нестопанска цел, бизнес организации и държавната администрация

Проучването беше проведено онлайн, като използваната методология включва над 190 тематични контроли и подконтроли, покриващи целият спектър от решения за киберзащита. На базата на този масив от информация бяха синтезирани три групи въпросници, използвани за анализ на нивото на киберсигурност сред гражданите, юридически лица с нестопанска цел, бизнес организации и държавна администрация, а резултатите бяха използвани за формулиране на препоръки за повишаване на нивото на киберсигурностсред целевата група.

Проучването е резултат от дейностите по проект BG05SFOP001-2.009-0084 “Инициатива за повишаване на нивото на киберсигурност в България”, финансиранот Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

На 23 октомври 2019 г. на кръгла маса в гр. София бяха представени както резултатите от проведеното проучване, така и анализ на националните структури, текущо отговорни за различните проявления на киберсигурността, законодателната рамка, нормативните изисквания за функциите и компетентностите на правоохранителните и правораздавателните структури,ролята на частния сектор и гражданите при формиране на политики съгласно действащото законодателство и национални стратегически документи. На форума бяха обсъдени конкретни добри практики, които могат да бъдат адаптирани за нуждите на гражданите, бизнеса и държавната администрация.

Експерти по киберсигурност обсъдиха модели за превенция в онлайн пространството и представиха конкретни препоръки как да се намали броят на жертвите на онлайн заплахи.

До края на годината в рамките на проект BG05SFOP001-2.009-0084 “Инициатива за повишаване на нивото на киберсигурност в България” ще бъде предложен модел за гражданско участие в политиката за превенция на киберзаплахи и подобряване нивото на киберсигурност, както и разработен механизъм за граждански мониторинг, чрез онлайн платформа и свързани инструменти с препоръки към гражданите, бизнеса и държавната администрация.

Добри-практики-за-гражданско-участие

Проучване, анкети, интервюта и резултати

Доклад анализ на структури, компетенции,нормативни механизми